Класифікація кодів відходів

Класифікація кодів відходів

Якщо ви перевозите товари територією республіки Польща, та не можете знайти його у переліку товарів що підпадають під SENT, переконайтеся що цей товар не класифікується як відходи. У разі перевезення відходів у заявці SENT вибираємо код товару “0005 – Odpady w rozumieniu ustawy o odpadach” і в полі Код відходу вказуємо код за класифікатором кодів відходів.

 

Класифікація кодів відходів

Kod*

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Групи, підгрупи та види відходів

1 2 3
1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych Відходи, що утворюються при розвідці, видобутку та збагаченні руд та іншої мінеральної сировини
01 01 Odpady z wydobywania minerałów
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 03)
01 01 02 Odpady z wydobywania innych minerałów
01 01 03 Odpady skalne z górnictwa miedzi
01 02 Odpady ze wstępnej obróbki wydobytego urobku
01 02 01 Odpady ze wstępnej obróbki rud metali
01 02 02 Odpady ze wstępnej obróbki rud innych surowców mineralnych nie zawierających metali
01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 01 Odpady ze wzbogacenia (z wyłączeniem 01 03 04)
01 03 02 Odpady o konsystencji pyłów i proszków
01 03 03 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu
01 03 04 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych
01 03 99 Inne nie wymienione odpady
01 04 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki surowców mineralnych, nie zawierających rud metali
01 04 01 Skruszone skały
01 04 02 Odpadowe piaski i iły
01 04 03 Odpady o konsystencji pyłów i proszków
01 04 04 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej
01 04 05 Odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców mineralnych
01 04 06 Odpady powstające przy cięciu, płukaniu i obróbce postaciowej skał i minerałów
01 04 07 Odpady przeróbcze ze wzbogacania węgla
01 04 08 Odpady z flotacji węgla
01 04 09 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych
01 04 10 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów)
01 04 99 Inne nie wymienione odpady
01 05 Odpady powstające przy wierceniu otworów badawczych i eksploatacyjnych
01 05 01 Płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 02 Płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt
01 05 03 Płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki
01 05 04 Płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 99 Inne nie wymienione odpady
2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności Відходи сільського господарства, садівництва, розведення, рибальства, лісового господарства та харчової промисловості
02 01 Odpady z produkcji podstawowej
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca i padlina
02 01 03 Odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie
02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 05 Odpady agrochemikaliów
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
02 01 99 Inne nie wymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
02 02 01 Odpady z mycia z przygotowywania surowców
02 02 02 Odpady z uboju i przetwórstwa ryb
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 05 Odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych
02 02 06 Odpady z produkcji mączki rybnej
02 02 99 Inne nie wymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem podgrupy 02 07)
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 06 Odpadowe tłuszcze roślinne
02 03 07 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 08 Pyły tytoniowe
02 03 99 Inne nie wymienione odpady
02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 04 Wysłodki
02 04 99 Inne nie wymienione odpady
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 99 Inne nie wymienione odpady
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 02 Odpady konserwantów
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 04 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 06 99 Inne nie wymienione odpady
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych
02 07 01 Odpady z przygotowywania surowców
02 07 02 odpady z destylacji spirytualiów
02 07 03 Odpady z procesów fizykochemicznych (rektyfikacji, klarowania)
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa (z wyłączeniem 02 07 06)
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 06 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne nie wymienione odpady
3 Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli Відходи деревообробки та виробництва паперу, картону, целюлози, плит і меблів
03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
03 01 01 Odpady kory i korka
03 01 02 Trociny
03 01 03 Wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir
03 01 04 Odpady z chemicznej przeróbki drewna
03 01 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 99 Inne nie wymienione odpady
03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
03 02 01 Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
03 02 02 Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
03 02 03 Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 04 Nieograniczone środki do konserwacji i impregnacji drewna
03 02 99 Inne nie wymienione odpady
03 03 Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
03 03 01 Kora
03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową
03 03 03 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
03 03 04 Szlamy z innych procesów bielenia
03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
03 03 06 Włókna i osady z papieru (masa łapana)
03 03 07 Odrzuty z przeróbki makulatury
03 03 08 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 03 99 Inne nie wymienione odpady
4 Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego Відходи шкіряної та текстильної промисловості
04 01 Odpady z przemysłu skórzanego
04 01 01 Odpady z mizdrowania
04 01 02 Odpady z wapnowania
04 01 03 Tłuszcze pogarbarskie zawierające rozpuszczalniki
04 01 04 Ciecze garbarskie zawierające chrom
04 01 05 Ciecze garbarskie bez chromu
04 01 06 Osady zawierające chrom
04 01 07 Osady bez chromu
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom
04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
04 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 99 Inne nie wymienione odpady
04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
04 02 01 Odpady nieprzerobionych włókien i inne włókna naturalne pochodzenia roślinnego
04 02 02 Nie przetworzone włókna pochodzenia zwierzęcego
04 02 03 Nie przetworzone włókna sztuczne i syntetyczne
04 02 04 Odpady nie przetworzonych mieszanych włókien przed przędzeniem i tkaniem
04 02 05 Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia roślinnego
04 02 06 Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia zwierzęcego
04 02 07 Odpady przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia sztucznego bądź syntetycznego
04 02 08 Odpady przetworzonych mieszanych włókien oraz tkanin
04 02 09 Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (tłuszcze, woski)
04 02 11 Odpady z klejenia (szlichtowania) i wykańczania zawierające związki chlorowców
04 02 12 Odpady ze szlichtowania i wykańczania nie zawierające związków chlorowców
04 02 13 Odpadowe barwniki i pigmenty
04 02 14 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
04 02 15 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 02 99 Inne nie wymienione odpady
5 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla Відходи переробки сирої нафти, очищення природного газу та високотемпературної переробки вугілля
05 01 Ropopochodne szlamy i odpady stałe
05 01 01 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
05 01 02 osady z odsalania
05 01 03 Osady z dna zbiorników
05 01 04 Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05 Wycieki ropy naftowej
05 01 06 Osady z konserwacji instalacji, urządzeń
05 01 07 Kwaśne smoły
05 01 08 Inne smoły
05 01 99 Inne nie wymienione odpady
05 02 Osady i odpady stałe nie zawierające olejów
05 02 01 osady z procesów uzdatniania wody kotłowej
05 02 02 Odpady z kolumn chłodniczych
05 02 99 Inne nie wymienione odpady
05 03 Zużyte katalizatory
05 03 01 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
05 03 02 Inne zużyte katalizatory
05 04 Zużyte materiały filtracyjne
05 04 01 Zużyte materiały filtracyjne
05 05 Odpady z odsiarczania ropy naftowej
05 05 01 Odpady zawierające siarkę lub jej związki
05 05 99 Inne nie wymienione odpady
05 06 Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla
05 06 01 Kwaśne smoły
05 06 02 Smoła koksownicza
05 06 03 Inne smoły
05 06 04 Osady z kolumn chłodniczych
05 06 05 Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99 Inne nie wymienione odpady
05 07 Odpady z oczyszczania gazu ziemnego
05 07 01 Osady zawierające rtęć lub jej związki
05 07 02 Odpady zawierające siarkę lub jej związki
05 07 99 Inne nie wymienione odpady
05 08 Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów
05 08 01 Zużyte sorbenty z surowców ilastych
05 08 02 Kwaśne smoły
05 08 03 Inne smoły
05 08 04 Uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów
05 08 99 Inne nie wymienione odpady
05 09 Odpady z produkcji grafitu syntetycznego i elektrod węglowych
05 09 01 Odpady ze składników wsadu
05 09 02 Uszkodzone wyroby
05 09 03 Pył z oczyszczania gazów odlotowych
05 09 99 Inne nie wymienione odpady
6 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nieorganicznych Відходи виробництва, приготування, торгівлі та використання неорганічних сполук
06 01 Odpadowe roztwory kwaśne
06 01 01 Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)]
06 01 02 Kwas chlorowodorowy
06 01 03 Kwas fluorowodorowy
06 01 04 Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)]
06 01 05 Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)]
06 01 99 Inne nie wymienione odpady
06 02 Odpadowe roztwory alkaliczne
06 02 01 Wodorotlenek wapnia
06 02 02 Wodorotlenek sodu
06 02 03 Woda amoniakalna
06 02 99 Inne nie wymienione odpady
06 03 Sole odpadowe i ich roztwory
06 03 01 Węglany (z wyłączeniem 02 04 02 oraz 19 09 03)
06 03 02 Roztwory soli zawierających siarczyny, siarczany, [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki
06 03 03 Sole stałe zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki
06 03 04 Roztwory soli chlorowców
06 03 05 Sole stałe zawierające chlorowce
06 03 06 Roztwory soli fosforowych
06 03 07 Stałe sole fosforowe
06 03 08 Roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne
06 03 09 Sole stałe zawierające azotki
06 03 10 Sole stałe zawierające grupę amonową
06 03 11 Sole i roztwory zawierające cyjanki
06 03 12 Sole i roztwory zawierające związki organiczne
06 03 99 Inne nie wymienione odpady
06 04 Odpady zawierające metale
06 04 01 Tlenki metali
06 04 02 Sole metali (z wyłączeniem podgrupy 06 03)
06 04 03 Odpady zawierające arsen
06 04 04 Odpady zawierające rtęć
06 04 05 Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 04 99 Inne nie wymienione odpady
06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 01 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 06 Odpady z chemicznych procesów produkcji i przetwórstwa siarki oraz procesów odsiarczania
06 06 01 Odpady zawierające siarkę lub jej związki
06 06 99 Inne nie wymienione odpady
06 07 Odpady z produkcji chloru i chlorowców
06 07 01 Odpady azbestowe z elektrolizy
06 07 02 Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 99 Inne nie wymienione odpady
06 08 Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu
06 08 01 Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu
06 09 Odpady z przemysłu fosforowego i nawozów fosforowych
06 09 01 Fosfogipsy
06 09 02 Żużel fosforowy
06 09 99 Inne nie wymienione odpady
06 10 Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych
06 10 01 Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych
06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
06 11 01 Gips z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 02 Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 03 Odpady z produkcji związków chromu
06 11 04 Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 99 Inne nie wymienione odpady
06 12 Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów
06 12 01 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
06 12 02 Inne zużyte katalizatory
06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
06 13 01 Nieorganiczne pestycydy, biocydy oraz środki do konserwacji drewna
06 13 02 Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03 Sadza
06 13 99 Inne nie wymienione odpady
7 Odpady z przemysłu syntezy organicznej Відходи виробництва органічного синтезу
07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej
07 01 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 01 03 Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki
07 01 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 01 06 Inne zużyte katalizatory
07 01 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 99 Inne nie wymienione odpady
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 02 03 Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
07 02 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 02 06 Inne zużyte katalizatory
07 02 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 99 Inne nie wymienione odpady
07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
07 03 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 03 03 Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki
07 03 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 03 06 Inne zużyte katalizatory
07 03 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 99 Inne nie wymienione odpady
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów (z wyłączeniem 02 01 05)
07 04 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 04 03 Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki
07 04 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 04 06 Inne zużyte katalizatory
07 04 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11 Opakowania po produktach i półproduktach
07 04 99 Inne nie wymienione odpady
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
07 05 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 05 03 Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 05 06 Inne zużyte katalizatory
07 05 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 99 Inne nie wymienione odpady
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków
07 06 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 06 03 Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki
07 06 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 06 06 Inne zużyte katalizatory
07 06 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 99 Inne nie wymienione odpady
07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych
07 07 01 Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
07 07 03 Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
07 07 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 05 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne
07 07 06 Inne zużyte katalizatory
07 07 07 Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08 Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09 Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10 Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 99 Inne nie wymienione odpady
8 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich Відходи виробництва, підготовки, торгівлі та використання захисних покриттів (фарб, лаків, керамічних емалей), шпаклівок, клеїв, герметиків і друкарських фарб
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb i lakierów (z wyłączeniem podgrupy 08 03)
08 01 01 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
08 01 02 Odpady farb i lakierów nie zawierających rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
08 01 03 Odpady z farb i lakierów wodorozcieńczalnych
08 01 04 Odpady farb proszkowych
08 01 05 Zestalone farby i lakiery
08 01 06 Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
08 01 07 Szlamy z usuwania farb i lakierów nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
08 01 08 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery
08 01 09 Odpady z usuwania farb i lakierów (z wyłączeniem 08 01 05 i 08 01 06)
08 01 10 Zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery
08 01 99 Inne nie wymienione odpady
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok
08 02 01 Odpady proszków powlekających
08 02 02 Szlamy wodne zawierające składniki emalii ceramicznych
08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające składniki emalii ceramicznych
08 02 99 Inne nie wymienione odpady
08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
08 03 01 Odpady farby drukarskiej zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
08 03 02 Odpady farby drukarskiej nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
08 03 03 Odpady z wodnych farb drukarskich
08 03 04 Wyschnięte farby drukarskie
08 03 05 Szlamy farb drukarskich zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
08 03 06 Szlamy farb drukarskich nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 09 Odpadowy toner drukarski (łącznie z kasetami)
08 03 99 Inne nie wymienione odpady
08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów, kitów i mas szpachlowych
08 04 01 Odpadowe kleje, kity i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
08 04 02 Odpadowe kleje, kity i szczeliwa nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
08 04 03 Odpady z klejów i szczeliw wodnych
08 04 04 Zestalone kleje i szczeliwa
08 04 05 Osady z klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
08 04 06 Osady z klejów, kitów i szczeliw nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
08 04 07 Uwodnione szlamy zawierające kleje i szczeliwa
08 04 08 Roztwory wodne zawierające klej, kity i masy szpachlowe
08 04 99 Inne nie wymienione odpady
9 Odpady z przemysłu fotograficznego Відходи фотопромисловості
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego
09 01 01 Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02 Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03 Roztwory innych wywoływaczy
09 01 04 Roztwory utrwalaczy
09 01 05 Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
09 01 09 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku z bateriami
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11 Odpady powstające przy odzysku srebra z materiałów fotograficznych
09 01 99 Inne nie wymienione odpady
10 Odpady nieorganiczne z procesów termicznych Неорганічні відходи термічних процесів
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01 Żużle
10 01 02 Popioły lotne z węgla kamiennego
10 01 03 Popioły lotne z węgla brunatnego
10 01 04 Popioły lotne z paliw płynnych
10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin
10 01 06 Inne odpady stałe z oczyszczania spalin
10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania spalin odprowadzane w postaci szlamu
10 01 08 Inne szlamy z oczyszczania spalin
10 01 09 Kwas siarkowy i jego roztwory
10 01 10 Zużyte katalizatory
10 01 11 Szlamy z mokrego oczyszczania kotłów
10 01 12 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 01 13 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 14 Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 99 Inne nie wymienione odpady
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali (z wyłączeniem podgrupy 10 14)
10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02 Żużle z innych procesów
10 02 03 Pyły z oczyszczania gazów odlotowych
10 02 04 Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych
10 02 05 Pozostałe szlamy
10 02 06 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 02 07 Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 08 Odpadowy siarczan żelazawy [siarczan żelaza (II)]
10 02 99 Inne nie wymienione odpady
10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
10 03 01 Smoły i inne odpady z masy surowcowej do wyrobu anod
10 03 02 Uszkodzone i zużyte elektrody
10 03 03 Piana z wytopu (z wyłączeniem 10 03 15)
10 03 04 Zgary pierwotne (białe)
10 03 05 Pyły aluminiowe
10 03 06 Zużyte wykładziny węglowe i materiały ogniotrwałe z elektroliz
10 03 07 Zużyte wykładziny z pieców
10 03 08 Żużle słone z drugiego wytopu
10 03 09 Pozostałe zgary np. po rafinacji gazami (czarne kożuchy) z drugiego wytopu
10 03 10 Odpady z przetwarzania słonych żużli i zgarów z drugiego wytopu
10 03 11 Pył z oczyszczania gazów odlotowych
10 03 12 Inne pyły (łącznie z pyłami z młynów kulkowych)
10 03 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów
10 03 14 Szlamy z oczyszczania gazów
10 03 15 Piana z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne
10 03 99 Inne nie wymienione odpady
10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
10 04 01 Żużle
10 04 02 Zgary
10 04 03 Wapno zawierające związki arsenu
10 04 04 Pyły z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 05 Inne cząstki i pyły
10 04 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07 Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 08 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 04 99 Inne nie wymienione odpady
10 05 Odpady z hutnictwa cynku
10 05 01 Żużle (z wyłączeniem 10 05 08)
10 05 02 Zgary
10 05 03 Pyły z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 04 Inne pyły
10 05 05 Odpady stałe z oczyszczania gazu
10 05 06 Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 07 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 05 08 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99 Inne nie wymienione odpady
10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
10 06 01 Żużle(z wyłączeniem 10 06 09)
10 06 02 Zgary
10 06 03 Pyły z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 04 Inne pyły
10 06 05 Odpady z procesów rafinacji elektrolitycznej
10 06 06 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07 Szlamy z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 08 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 06 09 Żużle szybowe i granulowane
10 06 99 Inne nie wymienione odpady
10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
10 07 01 Żużle
10 07 02 Zgary
10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazu
10 07 04 Inne cząstki i pyły
10 07 05 Szlamy z oczyszczania gazu
10 07 06 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 07 99 Inne nie wymienione odpady
10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
10 08 01 Żużle
10 08 02 Zgary
10 08 03 Pył z gazów odlotowych
10 08 04 Inne cząstki i pyły
10 08 05 Odpady stałe z oczyszczania gazu
10 08 06 Szlamy z oczyszczania gazów
10 08 07 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 08 99 Inne nie wymienione odpady
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 01 Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone przed procesem odlewania
10 09 02 Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania
10 09 03 Żużle odlewnicze
10 09 04 Pyły odlewnicze
10 09 05 Inne zużyte rdzenie i formy odlewnicze
10 09 99 Inne nie wymienione odpady
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 01 Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne uszkodzone przed procesem odlewania
10 10 02 Rdzenie i formy odlewnicze zawierające spoiwa organiczne, uszkodzone lub zużyte po procesie odlewania
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 04 Pyły odlewnicze
10 10 05 Inne zużyte rdzenie i formy odlewnicze
10 10 99 Inne nie wymienione odpady
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 01 Odpady z przygotowywania surowców wsadowych
10 11 02 Szkło odpadowe z procesu technologicznego
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 04 Pył z oczyszczania gazów odlotowych
10 11 05 Inne pyły
10 11 06 Odpady stałe z oczyszczania gazu
10 11 07 Szlamy z oczyszczania gazu
10 11 08 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 11 09 Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 10 Odpady zawierające azbest
10 11 99 Inne nie wymienione odpady
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej
10 12 01 Odpady z surowców i przygotowania mas wsadowych
10 12 02 Pył z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 03 Inne pyły
10 12 04 Odpady stałe z oczyszczania gazów
10 12 05 Szlamy z oczyszczania gazów
10 12 06 Zużyte formy
10 12 07 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne
10 12 99 Inne nie wymienione odpady
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych i wyrobów zawierających te spoiwa
10 13 01 Odpady z przygotowania surowców wsadowych
10 13 02 Odpady z produkcji wyrobów azbestowo-cementowych
10 13 03 Odpady z produkcji innych wyrobów ze spoiwem cementowym
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 05 Pył z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 06 Inne pyły
10 13 07 Szlamy z oczyszczania gazu
10 13 08 Zużyte materiały ogniotrwałe
10 13 09 Odpady z produkcji mas tynkarskich
10 13 10 Odpady z produkcji cementu
10 13 11 Odpady z produkcji gipsu
10 13 12 Pozostałe wybrakowane wyroby zawierające spoiwa mineralne
10 13 99 Inne nie wymienione odpady
10 14 Odpady z produkcji żelazostopów
10 14 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 14 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 14 03 Żużle z produkcji żelazochromu
10 14 04 Pyły z produkcji żelazochromu
10 14 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
10 14 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
10 14 99 Inne nie wymienione odpady
11 Odpady nieorganiczne z przygotowania powierzchni i powlekania metali oraz z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych Неорганічні відходи підготовки поверхні та покриття металів, а також гідрометалургійних процесів кольорових металів
11 01 Odpady ciekłe i szlamy z obróbki i powlekania metali (tj. procesów galwanicznych, procesów cynkowania, wytrawiania, fosforanowania oraz alkalicznego odtłuszczania)
11 01 01 Odpady cyjankaliczne zawierające metale ciężkie inne niż chrom
11 01 02 Odpady cyjankaliczne nie zawierające metali ciężkich
11 01 03 Odpady nie zawierające cyjanków lecz zawierające chrom
11 01 04 Odpady nie zawierające cyjanków i nie zawierające chromu
11 01 05 Zużyte kwaśne kąpiele trawiące
11 01 06 Inne kwaśne odpady
11 01 07 Alkalia nie wyszczególnione w inny sposób
11 01 08 Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 99 Inne nie wymienione odpady
11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 02 01 Szlamy z hydrometalurgii miedzi
11 02 02 Szlamy z hydrometalurgii cynku (włącznie z getytem i jarozytem)
11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 04 Inne nie wymienione odpady
11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów hartowania
11 03 01 Odpady zawierające cyjanki
11 03 99 Inne nie wymienione odpady
11 04 Pozostałe odpady nieorganiczne zawierające metale lub związki metali
11 04 01 Pozostałe nieorganiczne odpady zawierające metale lub związki metali
12 Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych Відходи формування та обробки поверхні металів і пластмас
12 01 Odpady z kształtowania (włącznie z kuciem, spawaniem, wytłaczaniem, toczeniem, cięciem, piłowaniem)
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Inne odpady żelaza i jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Inne odpady metali nieżelaznych
12 01 05 Odpady tworzyw sztucznych
12 01 06 Odpadowe oleje z obróbki metali zawierające chlorowce niezemulgowane
12 01 07 Odpadowe oleje z obróbki metali nie zawierające chlorowców niezemulgowanych
12 01 08 Odpadowe emulsje olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09 Odpadowe emulsje z obróbki metali nie zawierające chlorowców
12 01 10 Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 11 Szlamy z obróbki metali
12 01 12 Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13 Odpady spawalnicze i zużyte elektrody
12 01 99 Inne nie wymienione odpady
12 02 Odpady z mechanicznej obróbki powierzchni (oczyszczania pneumatycznego, szlifowania, gładzenia i polerowania)
12 02 01 Zużyte ścierniwo
12 02 02 Szlamy ze ścierania, szlifowania i gładzenia
12 02 03 Szlamy z polerowania
12 02 99 Inne nie wymienione odpady
12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą(z wyłączeniem grupy 11)
12 03 01 Odpady z odtłuszczania wodą
12 03 02 Odpady z odtłuszczania parą
13 Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12) Відпрацьовані олії (крім харчових олій і груп 05 і 12)
13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne i płyny hamulcowe
13 01 01 Oleje hydrauliczne zawierające PCB2) lub PCT3)
13 01 02 Inne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne niezemulgowane
13 01 03 Inne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych niezemulgowanych
13 01 04 Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05 Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 06 Hydrauliczne oleje mineralne
13 01 07 Inne oleje hydrauliczne
13 01 08 Płyny hamulcowe
13 01 09 Odpady zawierające PBBi)
13 02 Odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe)
12 02 01 Oleje smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 02 Oleje smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 03 Inne oleje smarowe
13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory
13 03 01 Oleje i ciecze zawierające PCB2) lub PCT3)
13 03 02 Oleje i ciecze zawierające inne związki chlorowcoorganiczne
13 03 03 Oleje i ciecze nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 04 Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory
13 03 05 Oleje mineralne stosowane jako nośniki ciepła i elektroizolatory
13 04 Oleje zęzowe
13 04 01 Oleje zęzowe z żeglugi śródlądowej
13 04 02 Oleje zęzowe z portowych kanałów ściekowych
13 04 03 Oleje zęzowe z innej żeglugi
13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
13 05 01 Odpady w postaci stałej
13 05 02 Odpady w postaci szlamów
13 05 03 Szlamy z kolektorów
13 05 04 Szlamy i emulsje z odsalania
13 05 05 Inne emulsje
13 06 Odpady olejowe nie wymienione
13 06 01 Inne nie wymienione odpady olejowe
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych (z wyłączeniem grup 07 i 08) Відходи органічних розчинників (крім груп 07 і 08)
14 01 Odpady z odtłuszczania metali i konserwacji maszyn
14 01 01 Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)
14 01 02 Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki
14 01 03 Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
14 01 04 Mieszaniny rozpuszczalników chlorowcoorganicznych z wodą
14 01 05 Mieszaniny rozpuszczalników nie zawierających związanych chlorowców z wodą
14 01 06 Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 01 07 Szlamy i odpady stałe nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
14 02 Odpady z czyszczenia tkanin i odtłuszczania produktów naturalnych
14 02 01 Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki
14 02 02 Mieszaniny rozpuszczalników lub cieczy organicznych nie zawierające rozpuszczalników chlorowcoorganicznych
14 02 03 Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 02 04 Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
14 03 Odpady z przemysłu elektronicznego
14 03 01 Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)
14 03 02 Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 03 03 Rozpuszczalniki i ich mieszaniny nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
14 03 04 Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 03 05 Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
14 04 Odpady chłodziw, propelentów pianowych i aerozolowych
14 04 01 Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)
14 04 02 Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki
14 04 03 Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
14 04 04 Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 04 05 Szlamy i odpady stałe zwierające inne rozpuszczalniki
14 05 Odpady z odzysku rozpuszczalników i chłodziw (pozostałości po destylacji)
14 05 01 Chlorofluoropochodne węglowodorów (freony)
14 05 02 Inne rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne i mieszaniny zawierające te rozpuszczalniki
14 05 03 Inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny
14 05 04 Szlamy zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 05 05 Szlamy zawierające inne rozpuszczalniki
15 Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe Відходи упаковки
15 01 01 Papier i tektura
15 01 02 Tworzywa sztuczne
15 01 03 Drewno
15 01 04 Metale
15 01 05 Opakowania wykonane z różnych materiałów
15 01 06 Odpady opakowań zmieszane
15 01 07 Szkło
15 02 Odpady sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych
15 02 01 Zużyte sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwo i odzież ochronna
15 02 02 Zużyte filtry olejowe i powietrzne
16 Odpady różne, nie ujęte w innych grupach Різні відходи, не включені в інші групи
16 01 Wyeksploatowane pojazdy
16 01 01 Katalizatory z pojazdów, zawierające metale szlachetne
16 01 02 Inne katalizatory z pojazdów
16 01 03 Zużyte opony
16 01 04 Pojazdy wycofane z eksploatacji – niezarejestrowane lub niezdolne do ruchu
16 01 05 Lekka frakcja z rozdrabniania (strzępienia) samochodów
16 01 06 Inne elementy ze złomowania samochodów
16 01 99 Inne nie wymienione odpady
16 02 Zużyte urządzenia i ich elementy
16 02 01 Transformatory i kondensatory zawierające PCB2) lub PCT3)
16 02 02 Inne zużyte urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne
16 02 03 Urządzenia zawierające freony
16 02 04 Urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 05 Inne zużyte urządzenia
16 02 06 Odpady zawierające azbest
16 02 07 Odpady zawierające tworzywa sztuczne
16 02 08 Pozostałości niemetaliczne z rozdrabniania (strzępienia)
16 02 99 Inne nie wymienione odpady
16 03 Partie produktów nie odpowiadających wymaganiom
16 03 01 Partie produktów nieorganicznych nie odpowiadające wymaganiom
16 03 02 Partie produktów organicznych nie odpowiadające wymaganiom
16 04 Odpady materiałów wybuchowych
16 04 01 Odpadowa amunicja
16 04 02 Odpadowe wyroby pirotechniczne (ognie sztuczne)
16 04 03 Inne materiały wybuchowe
16 05 Chemikalia i gazy w pojemnikach
16 05 01 Gazy przemysłowe w butlach ciśnieniowych, pojemnikach gazów ciekłych i pojemniki z aerozolami przemysłowymi (w tym z halonami)
16 05 02 Inne odpady zawierające chemikalia nieorganiczne
16 05 03 Inne odpady zawierające chemikalia organiczne
16 06 Baterie i akumulatory
16 06 01 Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03 Suche ogniwa rtęciowe
16 06 04 Baterie alkaliczne
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 06 06 Elektrolit z baterii i akumulatorów
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i cystern transportowych (z wyjątkiem grup 05 i 12)
16 07 01 Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników zawierające chemikalia
16 07 02 Odpady z czyszczenia statkowych zbiorników po ropie naftowej lub jej produktach
16 07 03 Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych przewożących ropę naftową lub jej produkty
16 07 04 Odpady z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych zawierające chemikalia
16 07 05 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych zawierające chemikalia
16 07 06 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach
16 07 07 Odpady stałe z ładunków statków
16 07 99 Inne nie wymienione odpady
16 08 Odpady podobne do komunalnych segregowane i gromadzone selektywnie
16 08 01 Papier i tektura
16 08 02 Szkło
16 08 03 Drobne elementy z tworzyw sztucznych
16 08 04 Inne frakcje tworzyw sztucznych
16 08 05 Drobne elementy metalowe
16 08 06 Inne frakcje metali
16 08 07 Drewno
16 08 08 Organiczne, nadające się do kompostowania odpady kuchenne (włączając oleje do smażenia i kuchenne odpady z gastronomii)
16 08 09 Oleje i tłuszcze
16 08 10 Odzież
16 08 11 Tekstylia
16 08 12 Farby, kleje, lepiszcze i żywice
16 08 13 Rozpuszczalniki
16 08 14 Kwasy
16 08 15 Alkalia
16 08 16 Detergenty
16 08 17 Odczynniki fotograficzne
16 08 18 Lekarstwa
16 08 19 Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki
16 08 20 Baterie
16 08 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
16 08 22 Aerozole
16 08 23 Urządzenia zawierające freony
16 08 24 Elementy elektroniczne
16 09 Inne odpady podobne do komunalnych z pielęgnacji terenów zielonych
16 09 01 Odpady nadające się do kompostowania
16 09 02 Grunt i kamienie
16 09 03 Inne odpady nie nadające się do kompostowania
16 10 Inne odpady podobne do komunalnych
16 10 01 Niesegregowane odpady podobne do komunalnych
16 10 03 Odpady z czyszczenia niepublicznych ulic i placów
16 10 04 Zawartość zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych Відходи від будівництва, реконструкції та демонтажу будівель і доріг
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz drogowych
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 04 Odpady materiałów budowlanych bazujących na gipsie
17 01 05 Odpady materiałów budowlanych zawierających azbest
17 01 06 Usunięte tynki
17 01 07 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 99 Inne nie wymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04 Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 01 Asfalt zawierający smołę
17 03 02 Asfalt nie zawierający smoły
17 03 03 Smoła i produkty smołowe
17 03 04 Odpadowa papa
17 03 99 Inne nie wymienione odpady
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 08 Kable
17 05 Gleba i grunt z wykopów oraz z pogłębiania rzek i zbiorników wodnych
17 05 01 Gleba i kamienie
17 05 02 Grunt z wykopów i pogłębiania
17 05 03 Gleba zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi
17 05 04 Gleba zanieczyszczona innymi substancjami chemicznymi
17 05 05 Żwir, kamienie, skruszone skały
17 06 Materiały izolacyjne (bez podgrupy 17 03)
17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 02 Inne materiały izolacyjne
17 06 03 Materiały izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych
17 06 04 Materiały izolacyjne z nie spienionych tworzyw sztucznych
17 06 05 Wełna mineralna
17 07 Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki
17 07 01 Wymieszany gruz i materiały z rozbiórki
18 Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań Відходи від діяльності медичних і ветеринарних служб і пов’язаних з ними досліджень
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
18 01 02 Tkanka i jej resztki wraz z pojemnikami i konserwantami służącymi do jej przechowywania
18 01 03 Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji
18 01 04 Inne odpady, których zbieranie i składowanie nie jest przedmiotem specjalnych wymagań ze względu na zapobieganie infekcji (materiały opatrunkowe, plastry, bielizna, odzież, opatrunki higieniczne)
18 01 05 Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki
18 01 06 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie
18 01 99 Inne nie wymienione odpady
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
18 02 02 Inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom
18 02 03 Inne odpady, których zbieranie i składowanie nie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom
18 02 04 Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia
18 02 99 Inne nie wymienione odpady
19 Odpady z urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej Відходи від утилізації та знешкодження відходів, очищення стічних вод і водного господарства
19 01 Odpady ze spalania i termicznego rozkładu odpadów komunalnych oraz podobnych odpadów z handlu, przemysłu i instytucji
19 01 01 Żużle i popioły paleniskowe
19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 01 03 Popioły lotne
19 01 04 Pył z kotłów i pieców
19 01 05 Osady z filtrowania spalin
19 01 06 Szlamy i inne odpady o konsystencji ciekłej z oczyszczania spalin
19 01 07 Odpady stałe z oczyszczania spalin
19 01 08 Odpady z termicznego rozkładu
19 01 09 Zużyte katalizatory
19 01 10 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania spalin
19 01 99 Inne nie wymienione odpady
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych
19 02 01 Szlamy wodorotlenków metali i inne szlamy po wytrącaniu metali z roztworów
19 02 02 Przemieszane odpady do ostatecznego składowania
19 02 03 Gipsy z neutralizacji odpadów pochromowych
19 03 Odpady zestalone
19 03 01 Odpady zestalone spoiwem hydraulicznym
19 03 02 Odpady zestalone spoiwem organicznym
19 03 03 Odpady stabilizowane metodami biologicznymi
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania oraz ze spalania odpadów innych niż 19 01
19 04 01 Zeszklone odpady
19 04 02 Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania spalin
19 04 03 Nie zeszklona faza stała
19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 Odpady z tlenowej fermentacji odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03 Kompost nie nadający się do wykorzystania
19 05 99 Inne nie wymienione odpady
19 06 Odpady z beztlenowej fermentacji odpadów
19 06 01 Szlamy z beztlenowej przeróbki odpadów komunalnych i podobnych
19 06 02 Szlamy z beztlenowej przeróbki odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 06 99 Inne nie wymienione odpady
19 07 Odcieki ze składowisk
19 07 01 Odcieki ze składowisk nie oczyszczone
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nie wyspecyfikowane inaczej
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 03 Tłuszcze i mieszaniny olejów z oczyszczania ścieków
19 08 04 Osady z oczyszczania ścieków przemysłowych (bez 19 08 08)
19 08 05 Osady z oczyszczania ścieków komunalnych (bez 19 08 09)
19 08 06 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 08 07 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08 Osady z oczyszczania ścieków przemysłowych poneutralizacyjne
19 08 09 Osady z oczyszczania ścieków komunalnych ustabilizowane
19 08 99 Inne nie wymienione odpady
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i przemysłowej
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99 Inne nie wymienione odpady
20 Odpady komunalne
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 03 Drobne elementy z tworzyw sztucznych
20 01 04 Inne frakcje tworzyw sztucznych
20 01 05 Drobne elementy metalowe
20 01 06 Inne frakcje metali
20 01 07 Drewno
20 01 08 Organiczne, nadające się do kompostowania odpady kuchenne (włączając oleje do smażenia i kuchenne odpady z gastronomii)
20 01 09 Oleje i tłuszcze
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 12 Farby, kleje, lepiszcze i żywice
20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15 Alkalia
20 01 16 Detergenty
20 01 17 Odczynniki fotograficzne
20 01 18 Lekarstwa
20 01 19 Pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. środki
20 01 20 Baterie
20 01 21 Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 22 Aerozole
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 24 Elementy elektroniczne
20 02 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych
20 02 01 Odpady nadające się do kompostowania
20 02 02 Grunt i kamienie
20 02 03 Inne odpady nie nadające się do kompostowania
20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Nie segregowane odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Zawartość zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 05 Wraki pojazdów
*) Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.
1) PBB – polibromowane dwufenyle  2) PCB – polichlorowane dwufenyle  3) PCT – polichlorowane trójfenyle.